Επίπεδα Γλωσσομάθειας (CEFR)

Αρχάριοι (Α1-Α2) Breakthrough-Waystage

Growing Together

Oι μαθητές έχουν την ευκαιρία να προωθήσουν τις δεξιότητες, τις τεχνικές και την αυτοπεποίθηση τους σε ένα νέο επίπεδο με ένα διασκεδαστικό αλλά και παράλληλα δυναμικό τρόπο.

Σύμφωνα με τα επίπεδα του CEFR από το Συμβούλιο της Ευρώπης, το Α1 επίπεδο περιγράφει την βασική ικανότητα επικοινωνίας και ανταλλαγής πληροφοριών με απλό τρόπο.

Στο Α1 επίπεδο οι μαθητές είναι σε θέση να:​​

 • κάνουν απλές ερωτήσεις και να καταλαβαίνουν απλές απαντήσεις,

 • ακολουθούν την ομιλία που είναι πολύ αργή και προσεκτικά αρθρωμένη, με μεγάλες παύσεις για να αφομοιώνουν το νόημα,

 • αναγνωρίζουν γνωστά ονόματα, λέξεις και πολύ βασικές φράσεις σε απλές ανακοινώσεις στις πιο κοινές καθημερινές καταστάσεις.

Εξετάσεις επιπέδου Α1

Σε αυτό το επίπεδο μπορείτε να εκτελέσετε το A1 SELT από το Trinity ή το PTE General test A1.

Το Α2 επίπεδο περιγράφει την ικανότητα ενασχόλησης με απλές πληροφορίες και την αρχή επικοινωνίας σε οικεία περιβάλλοντα.

Στο Α2 επίπεδο οι μαθητές είναι σε θέση να:

 • λαμβάνουν μέρος σε μια συζήτηση ρουτίνας για απλά προβλέψιμα θέματα,

 • κατανοούν τις προτάσεις και τις συχνά χρησιμοποιούμενες εκφράσεις που σχετίζονται με θέματα άμεσης συνάφειας (π.χ. πολύ βασικές προσωπικές και οικογενειακές πληροφορίες, αγορές, τοπική γεωγραφία, απασχόληση),

 • επικοινωνούν με απλή και άμεση ανταλλαγή πληροφοριών σε οικεία και συνηθισμένα θέματα,

 • περιγράφουν με απλά λόγια πτυχές του ιστορικού τους και του άμεσου περιβάλλοντος τους.​

Εξετάσεις επιπέδου Α2​​

Σε αυτό το επίπεδο μπορείτε να κάνετε τις εξετάσεις πρακτικής άσκησης γενικού επιπέδου KET και PTE. Μπορείτε επίσης να αποκτήσετε ένα πιστοποιητικό A2 στο PTE Academic, μια εξέταση πολλαπλών επιπέδων.

Προχωρημένοι (Β1) Threshold

Dive Right In

Σύμφωνα με τα επίπεδα του CEFR από το Συμβούλιο της Ευρώπης, το Β1 περιγράφει την περιορισμένη ικανότητα έκφρασης σε οικείες καταστάσεις και την γενική ενασχόληση με πληροφορίες εκτός ρουτίνας.

Στο δεύτερο επίπεδο οι μαθητές:

 • αντιμετωπίζουν τις περισσότερες καταστάσεις που πιθανόν να προκύψουν ενώ ταξιδεύουν σε μια περιοχή όπου μιλιέται η γλώσσα,

 • κατανοούν βασικά νοήματα απλών και σύνθετων κειμένων που αφορούν γενικά θέματα ή σχετικά με την ειδικότητά τους,

 • επικοινωνούν αποτελεσματικά με άλλους συνομιλητές,

 • συντάσσουν πλήρη κείμενα με σωστό συντακτικό και σωστούς γραμματικούς τύπους σε θέματα που είναι γνωστά,

 • μπορούν να περιγράφουν εμπειρίες και γεγονότα, όνειρα, ελπίδες και φιλοδοξίες και να επιχειρηματολογούν σύντομα για απόψεις και σχέδια.

Εξετάσεις επιπέδου B1​​​

Σε αυτό το επίπεδο μπορείτε να κάνετε τις εξετάσεις πρακτικής άσκησης PET και PTE Γενικής βαθμίδας 2. Μπορείτε επίσης να λάβετε ένα πιστοποιητικό B1 στο PTE Academic, μια εξέταση πολλαπλών επιπέδων, ενώ οι υποψήφιοι στο επίπεδο B1 μπορούν να αποκτήσουν μια βαθμολογία 4-4,5 για τη δοκιμή IELTS. Οι σπουδαστές προετοιμάζονται για την συμμετοχή τους στις εξετάσεις πιστοποίησης διαφορών οργανισμών του αντίστοιχου επιπέδου.

Lower (B2) Vantage

Broaden your horizons

Σύμφωνα με τα επίπεδα του CEFR από το Συμβούλιο της Ευρώπης, το Β2 περιγράφει την ικανότητα να επιτυγχάνονται περισσότεροι στόχοι και έκφραση σε μια σειρά θεμάτων. 

Στο Β2 επίπεδο οι μαθητές:

 • μπορούν να κατανοήσουν τις βασικές ιδέες περίπλοκων κειμένων τόσο σε συγκεκριμένα όσο και σε αφηρημένα θέματα, συμπεριλαμβανομένων των τεχνικών συζητήσεων στον τομέα της ειδίκευσής τους,

 • αλληλεπιδρούν με ένα βαθμό ευελιξίας και αυθορμητισμό που καθιστά δυνατή την τακτική αλληλεπίδραση με φυσικούς ομιλητές, χωρίς να υπάρχει πίεση σε κανένα από τα συμβαλλόμενα μέρη,

 • συντάσσουν σαφή και λεπτομερή κείμενα σε ένα ευρύ φάσμα θεμάτων και εκφράζουν απόψεις σχετικά με επίκαιρα ζητήματα δίνοντας τα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματα των διαφόρων επιλογών. 

Εξετάσεις επιπέδου Β2

Σε αυτό το επίπεδο μπορείτε να κάνετε τις εξετάσεις πρακτικής Cambridge First, BEC Vantage και PTE General Level 3. Μπορείτε επίσης να λάβετε ένα πιστοποιητικό B2 στο PTE Academic, μια εξέταση πολλαπλών επιπέδων, ενώ οι υποψήφιοι στο επίπεδο Β2 μπορούν να λάβουν βαθμολογία 5-6,5 για τη δοκιμή IELTS. Οι σπουδαστές προετοιμάζονται για την συμμετοχή τους στις εξετάσεις πιστοποίησης διαφορών οργανισμών του αντίστοιχου επιπέδου.

Advanced (C1) Effective Operational Proficiency
Proficiency (C2) Master

Learn the limits of your abilities

Σύμφωνα με τα επίπεδα του CEFR από το Συμβούλιο της Ευρώπης, το C1 επίπεδο περιγράφει την ικανότητα επικοινωνίας με έμφαση στο πόσο καλά πραγματοποιείται, όσον αφορά την οικειοποίηση, την ενσυναίσθηση και την ικανότητα αντιμετώπισης άγνωστων θεμάτων. Είναι το σε βάθος, υψηλού επιπέδου προσόν που δείχνει ότι έχετε τις γλωσσικές δεξιότητες που αναζητούν οι εργοδότες και τα πανεπιστήμια.

Στο C1 επίπεδο οι σπουδαστές:

 • αναγνωρίζουν πότε να αποκριθούν στον συνομιλητή τους και πότε να περίμενουν την σειρά τους για να μιλήσουν, 

 • παρακολουθούν ακαδημαϊκά μαθήματα σε πανεπιστημιακό επίπεδο,

 • επικοινωνούν αποτελεσματικά σε διευθυντικό και επαγγελματικό επίπεδο,

 • συμμετέχουν με εμπιστοσύνη στις συναντήσεις στο χώρο εργασίας ή σε ακαδημαϊκά μαθήματα.​​​​​

Το C2 επίπεδο περιγράφει την ικανότητα ενασχόλησης με υλικό που είναι ακαδημαϊκό ή γνωστικά απαιτητικό και την χρήση της γλώσσας σε επίπεδο απόδοσης που μπορεί να είναι πιο προχωρημένο σε σχέση με αυτό ενός μέσου φυσικού ομιλητή.

Στο C2 επίπεδο οι σπουδαστές:​

 • μπορούν να σαρώνουν κείμενα για σχετικές πληροφορίες και να κατανοούν το κύριο θέμα του κειμένου, διαβάζοντας σχεδόν τόσο γρήγορα όσο ένας γηγενής ομιλητής,

 • συνοψίζουν πληροφορίες από διαφορετικές προφορικές και γραπτές πηγές,

 • αναπαράγουν επιχειρήματα και υπολογισμούς σε μια συνεκτική παρουσίαση,

 • εκφράζονται αυθόρμητα και με ακρίβεια, διαφοροποιώντας τις λεπτές αποχρώσεις του λόγου ακόμα και σε πιο περίπλοκες καταστάσεις.

Εξετάσεις επιπέδου C1 και C2

Οι σπουδαστές προετοιμάζονται για την συμμετοχή τους στις εξετάσεις πιστοποίησης των αντίστοιχων επιπέδων.